W  dniu  26  sierpnia  2016  roku   Bydgoszcz  obchodziła  Święto Lotnictwa. Obchody rozpoczęły się o godz. 10.00 Mszą Św. w Kościele Garnizonowym. O godz. 12.00 przy Pomniku Lotników na Błoniu odbyły się główne uroczystości. Dla nas najważniejsze wydarzenie  obchodów  odbyło się o godz. 13.00.  Na terenie  parku 2 Korpusu Obrony Powietrznej nastąpiło odsłonięcie   na postumencie Tablicy upamiętniającej  byłe i obecnie działające na terenie  Bydgoszczy jednostki    Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej. Po odśpiewaniu Hymnu Polski słowo wstępne  wygłosił płk Edmund Łączny Przewodniczący Komitetu Budowy Postumentu  i powitał przybyłych gości.

     Zaproszenie przyjęli:

 -  Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy Pani Anna Mackiewicz,

 -  Zastępca Przewodniczącej  Rady Osiedla Błonie - Pan Tomasz   Suwiński

-  Wiceprezes  Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Osiedla Błonie Pan Krzysztof Kołodziejczyk

-  Wiceprzewodniczący  Rady Miasta Bydgoszczy i Członek Honorowego Naszego Koła -  Pana  Jan Szopiński,

-  Były Prezes Kujawsko- Pom.  Zarządu Wojewódzkiego ZŻ WP  gen. Zdzisław Ostrowski

     Dawniej  dowodzący  i członkowie dowództw Garnizonu Lotniczego:

     -  Dowódcy Brygady Radiotechnicznej: -  Seniora Dowódców    

 • płk Ryszarda  Sajdak
 • płk  Wojciech Krupiński
 • płk Jerzy  Pawelec
 • Dowódca  3 pułku Lotniczego  płk  Stanisław Nowak
 • Szef Sztabu 2 Bazy lotniczej „Bydgoszcz’ ppłk Andrzej Pasek
 • Dowódca 2 Węzła Łączności płk Krzysztof  Załóg
 • Dowódca 2. Eskadry  Lotnictwa Transportowo Łącznikowego ppłk Tadeusz Mazur
 • Dowódca 49. Polowych Warsztatów Lotniczych Pan ppłk Ryszard  Awarianow

      Przedstawiciele Jednostek obecnie działających:

 •  Dowódca 22 Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania płk pil. Arkadiusz Poluszyński
 •  płk pil. Mirosław  Łusiarczyk
 • Szef  2. Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych Pan płk  Robert Świerczyński
 • chor Janusz  Miraszewski
 • Kapelani Dekanatu Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych: ks. por. Marek  Bolanowski ,ks. ppor.   Błażej Woszczek            

     Przyjaciele Naszego Koła wspierający i Sponsorzy:

 • ppłk Czesław Hrut
 • Prezes Bydgoskiego Klubu Seniorów Lotnictwa  Pan pilot Jan Wiśnicki
 • Komendant  Kuj. – Pom .  Chorągwi  ZHP  hm  Jerzy Gębara  i była Komendant hm. Lucyna Andrysiak
 • Dyrektor Gimnazjum w Białych Błotach Zdzisław Napora
 • Prezes Firmy Projektowej Jacek Kuś
 • Prezes Firmy Elmontaż z Białych Błot Leszek Gulik
 • Członek Wspierający nasze Koło Waldemar Lipiński
 • Byli i obecni żołnierzy  WP  i  Mieszkańcy naszego grodu nad Brdą.

        Wystąpienie okolicznościowe wygłosił płk Ryszard Sajdak. Przedstawił rolę naszych wojsk w systemie obronnym  Polskiej  Ojczyzny  i  zaakcentował  współpracę  jaką   jednostki  Wojsk Lotniczych  i  Obrony Powietrznej  prowadziły  z instytucjami społecznymi i organizacjami młodzieżowymi. Przypomniał udział mieszkańców Bydgoszczy  pracujących   na  wielu   stanowiskach   cywilnych   w  naszych jednostkach gdzie wspólnie  z wojskowymi realizowali  zadania w zakresie obronności naszych powietrznych granic.

Po tych wspomnieniach i wysłuchaniu „Hymnu Wojska Polskiego” nastąpiło odsłonięcie Tablicy Pamiątkowej. Do odsłonięcia  zostali poproszeni: Zastępca Prezydenta Bydgoszczy Pani Anna Mackiewicz, Dowódca z byłych jednostek Pan płk Ryszard Sajdak, Dowódca 22 ODN płk pil. Arkadiusz Poluszyński i Przewodniczący Komitetu Budowy płk Edmund Łączny.

   Zachowując tradycję związaną z tego typu uroczystościami modlitwę odmówili i poświęcenia płyty dokonali zaproszeni kapelani:  ks. por. Marek  Bolanowski i  ks. ppor.   Błażej Woszczek .

Wiązanki kwiatów pod postumentem złożono po słowach Przewodniczącego Komitetu Budowy: „Pozostając w pamięci po naszych kolegach pilotach, którzy zginęli wykonując zadania w okresie pokojowym a także po tych, którzy przed nami i razem z nami służyli Ojczyźnie a dzisiaj już ich wśród nas nie ma - złóżmy pod  tablicą kwiaty”.

Był także czas na wysłuchanie gratulacji i uznania dla inicjatorów i wykonawców postumentu z płytą. Pani Prezydent występując  zacytowała pierwsze słowa z tablicy:” Bydgoszczanie jednostki Wojsk Lotniczych i OP były są i będą z Wami „ parafrazując te słowa zapewniła,  że Bydgoszczanie także są i będą z nami. 

    Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jan Szopiński występując uznał, że nie można było  wybrać lepszego  momentu na tą uroczystość, ponieważ w tym roku przypada  stulecie bydgoskiego lotniska . To tu 90 lat temu  wyszkoleni w Bydgoszczy piloci rozsławili  polskie skrzydła na całym świecie m. in. por. pilot Bolesław Orliński w 1926 roku do­konał słynnego przelotu na trasie Warszawa – Tokio- Warszawa. Ten rok jest szczególnym, obchodzimy 70 lat Wojskowych Zakładów Lotniczych, które korzeniami sięgają 817 Ruchomych Lotniczych Warsztatów Polowych. Nie możemy także pominąć faktu, że 70 lat temu powstał Aeroklub Bydgoski pod którego skrzydłami .Jan Wróblewski zdobywał  tytuły Mistrza Świata w sporcie szybowcowym. Swoje wystąpienie zakończył słowami: „ Znajdujemy się w parku 2 KOP nazwanego tak dzięki społecznej inicjatywie a dzisiaj tu odsłoniliśmy płytę na obelisku aby pobyt Jednostek  Lotniczych i Obrony Powietrznej przez dziesięciolecia na terenie Bydgoszczy nie poszedł w zapomnienie”.

Szef 2. RWT SP    wręczył Przew. Komitetu Budowy płk. Edmundowi Łącznemu Pismom Gratulacyjne o treści:

 

 

 

Po tym miłym akcencie i budujących wypowiedziach Przewodniczący płk Edmund Łączny złożył podziękowania:

Wszystkim Państwu dziękuję za uczestnictwo w naszej uroczystości.

Dziękuję sygnaliście Panu Romanowi Biskupskiemu za odegranie Hymnu Wojska Polskiego

Dziękuję Komendzie Hufca ZHP Bydgoszcz za wystawienie Warty Honorowej

Dziękuję Kierownikowi  Centrum Obsługi Edukacji i Sportu

         Panu Patrycjuszowi Migawie   za udostępnienie nagłośnienia

         a Panu Mateuszowi Mielcarkowi za jego realizację

Szanowni Państwo jednak gdyby nie przychylność ludzi życzliwych i sponsorów to dzisiaj byśmy się tutaj przy tej płycie  nie spotkali.

Dlatego też składam serdeczne podziękowania tym wszystkim którzy dołożyli swój intelektualny, rzeczowy i  finansowy  wkład w realizację tego dzieła.

Serdecznie dziękuję:

 1. Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Osiedla Błonie
 2. Firmie BOHAMET z Gminy Białe Błota
 3. Panu Waldemarowi Lipińskiemu
 4. Grupie biznesowej z Białych Błot
 5. Członkom mojego koła ZŻWP, którzy wnieśli najbardziej znaczący wkład finansowy
 6. Dziękuję wszystkim pojedynczym darczyńcom

Nie mogę pominąć tych którzy wykonali podstawowe prace przy załatwianiu spraw formalnych i budowie postumentu i wykonaniu tablicy:

             Dziękuję : Wiceprzewodniczącemu Rady Miasta Panu Janowi Szopińskiemu za pomoc w kontaktach z Dyrektorami Wydziałów UM

             a Dyrektorom za przychylność i pomoc formalną

 1. Panu Mariuszowi Stężewskiemu za prowadzenie spraw formalnych i  uzgodnień, które doprowadziły do wydania zgody na budowę
 1. Firmie Projektowej Pana Jacka Kuś za wykonanie pełnej dokumentacji projektowej bez kosztowo
 1. Panu Markowi Iwińskiemu Plastykowi Miejskiemu za przedstawienie wizji plastycznej projektu
 2. Panu  Jackowi Pińskiemu  pracownikowi  2 Rejonu WT Sił Zbrojnych za opracowanie komputerowe projektu
 1. Firmie Geodezyjnej „Geoplan”  z Białych Błot za bez kosztowe wytyczenie miejsca budowy
 1. Firmie budowlanej  Władysława Radzika z Białych Błot za wykonane  prace budowlane  - nieodpłatnie
 1. Firmie Kamieniarskiej Pana Pawła Wintrowicza z Mroczy za wykonanie płyty za symboliczną zapłatę

                  Dziękuję Społecznemu Komitetowi Budowy Postumentu, dziękuję moim kolegom z Zarządu Koła, Kolegom z Pocztu Sztandarowego i tym wszystkim,  którzy w różnych formach wspierali naszą inicjatywę.

DZIĘKUJĘ   WSZYSTKIM   KŁANIAJĄC   SIĘ   NISKO

Szczególne podziękowanie Prezes Koła nr 1 ZŻ WP złożył na piśmie Szefowi 2 REJONU  WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO SIŁ POWIETRZNYCH Panu ppłk Robertowi Świerzyńskiemu o treści:

Szanowny Panie Pułkowniku

   Podjęliśmy   niełatwe   zadanie   pod   względem   formalno  –  prawnym i rzeczowym,  jakim była budowa postumentu z tablicą upamiętniającą  byłe i obecne jednostki WL i OP. Słowa wsparcia i pomoc wielu przyjaciół stały się fundamentem sukcesu.  Znaczący bezpośredni udział w tą pracę wniósł Pan Jacek Piński, pracownik dowodzonej przez Pana jednostki. Dzięki jego talentowi i  merytorycznemu przygotowaniu, koncepcja postumentu otrzymała pod względem plastycznym oczekiwany piękny kształt a  2 RWT zapisał się na trwałe wśród wykonawców tego dzieła.

    W imieniu Zarządu Koła serdecznie dziękuję za pomoc i słowa uznania dla  naszej  inicjatywy,  przekazane w piśmie gratulacyjnym.  Podane tam motto  i   słowa zobowiązania,  pozostawiają nas w przekonaniu, że mamy te same  odniesienia do tak znaczących wartości  -  „Honor i Ojczyzna”.

                                                        Z wyrazami szacunku płk dypl. w  st. spocz. Edmund Łączny.

Na zakończenie wysłuchaliśmy z wielkim wzruszeniem „Marsz Lotników”.

 Odchodzący z uroczystości  uczestnicy składali członkom i prezesowi Zarządu Koła nr 1 Związku Żołnierzy WP im. gen dyw. pil. Tadeusza Krepskiego – d-cy  2 KOP indywidualne podziękowania i gratulacje za inicjatywę i realizację tego niełatwego a znaczącego dzieła.

                                                                                                  

                                                                                             

 

.